найб

 • 81вввс — высококонцентрированные водоугольные суспензии (ВВУС) highly loaded coal water slurries, – водовугільні суспензії з підвищеною концентрацією вугільної речовини. Склад ВВВС: 62 65 % вугілля подрібненого до рівня 0 (100 250) мкм., 37 34 % води та… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 82волога — влага moisture Feuchtigkeit, Nässe власне вода, що міститься в речовині, напр., мінералі в його природному стані і не відділяється від його частинок без прикладення зовнішніх зусиль. Розрізняють такі види В.: • адсорбційну у вигляді молекул води …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 83вольфрам — tungsten Wolfram хімічний елемент. Символ W, ат. н. 74, ат. маса 183,85. Сріблясто білий метал. Відкритий і виділений у вигляді вольфрамового ангідриду в 1781 р. швед. хіміком К.Шеєле. Найбільш характерними і стійкими є сполуки В. зі ступенем… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 84вулканізм — вулканизм vulcanism *Vulkanismus сукупність явищ, пов язаних з утворенням та переміщенням магм у глибинах Землі та їх виверженням з надр на поверхню суші або дно морів і океанів у вигляді лав, пірокластич. матеріалу і вулканіч. газів. При… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 85вульфеніт — вульфенит wulfenite, yellow lead ore *Wulfenit мінерал класу вольфраматів та молібдатів. Склад: Pb[MoO4]. Містить бл. 60% Рb і 39% МоO3; домішки СаО (до 7%), WO3 (до 28%), V2O5 (до 1,3%). Як правило В. представлений друзами або щітками… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 86гази природні горючі — газы природные горючие combustible natural gases *natürliche Brenngase суміші газів земної кори вуглеводні метанового ряду і невуглеводневих компонентів здатних горіти. Зустрічаються в осадовому чохлі земної кори у вигляді вільних скупчень, а… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 87газоконденсатно-нафтове родовище — газоконденсатно нефтяное месторождение gas condensate oil field *Gaskondensat und Erdöllagerstätte родовище, що містить газоконденсатні і нaфт. поклади; останні у вигляді самостійних скупчень або великих облямівок пром. значення. Значно поширені… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 88газоперекачувальний аґреґат — газоперекачивающий агрегат gas pumping plant, gas compressor unit *Gasverdichteranlage, Gaskompressor, Gasverdichteraggregat – основне технологічне обладнання, яке забезпечує транспортування газу по магістральному газопроводу, компримування… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 89гпа — газоперекачивающий агрегат gas pumping plant, gas compressor unit *Gasverdichteranlage, Gaskompressor, Gasverdichteraggregat – основне технологічне обладнання, яке забезпечує транспортування газу по магістральному газопроводу, компримування… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 90галогеніди — галогениды halogenides Halogenide сполуки, до складу яких входять одновалентні аніони галогенів. Солі галоїдних кислот: HF, HCl, HBr, HJ. Звичайно поділяються на солі слабкої флуоридної кислоти – флуориди і солі більш сильної хлоридної кислоти –… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 91гідроґенізація — гидрогенизация hydrogenation Hydrogenisation, Hydrierung, Kohlenverflüssigung приєднання водню до простих та складних речовин при наявності каталізаторів. Гідрогенізацію застосовують у виробництві аміаку, метилового спирту, моторного палива тощо …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 92гідромеханізація — гидромеханизация hydromechanization, hydraulic mining *Hydromechanisierung єдиний технологiчний комплекс процесiв та технiчних заходiв, пов язаних iз руйнуванням ґрунтiв та гiрських порiд, транспортуванням їх, укладанням в масив або переробкою… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 93Гірнича справа — горное дело mining Bergbau галузь науки і техніки, що охоплює сукупність процесів видобування корисних копалин з надр або на поверхні Землі, а також їх попередньої обробки з метою використання в господарстві. При видобуванні твердих корисних… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 94глини — глины clays Töne, Ton, Lehm тонкоуламкові осадовi гiрськi породи, здатнi утворювати з водою пластичне тiсто, що пiсля висихання зберiгає надану йому форму, а пiсля випалу набирає твердості каменю. Містить понад 50% часточок розміру менше 0,01 мм …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 95грохот вібраційний — грохот вибрационный vibrating screen, vibroshaker, vibrocribble, racking screen *Schwingsieb, Vibrationssieb машина з вібрац. приводом, призначена для сортування (грохочення) сипких матеріалів, їх знешламлення та зневоднення. Г.в. найбільш… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 96грохочення — грохочение screening, screen sizing *Siebung, Sieben, Klassierung, Siebklassierung процес розділення сипучого матеріалу за крупністю на просіювальних (просіюючих) поверхнях. За технологічним призначенням розрізняють Г. п о п е р е д н є… …

  Гірничий енциклопедичний словник