найб

 • 65сімка — и, ж. 1) Назва цифри і числа 7. || розм. Назва різних предметів, нумерованих цифрою 7 (трамвая, автобуса і т. ін.). || Група із семи осіб. 2) Гральна карта з сімома вічками. 3) Про групу з семи найбільш розвинених капіталістичних країн. ••… …

  Український тлумачний словник

 • 66надгігант — іменник чоловічого роду зірка або комета, що мають найбільші розміри і найбільшу світність …

  Орфографічний словник української мови

 • 67автосамоскид кар'єрний — автосамосвал карьерный open pit dump truck, haulage truck Tagebaukipper, Tagebauselbstkipper, Tagebauautokipper, Tagebauautokippfahrzeug – вантажний автомобіль з посиленим кузовом, який перекидається для розвантаження за допомогою гідравлічних… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 68азот — nitrogen, azot *Stickstoff Nitrogen – хімічний елемент . Символ N, ат. н. 7; ат. м. 14,0067. Газ без кольору, запаху, складова частина повітря, не підтримує горіння. Т ра кипіння tкип = 195,80оС; tпл = 210,00оС. Кларк 1•10 2% за масою. Найбільша… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 69алмаз — diamond *Diamant мінерал класу самородних неметалів, кристалічна кубічна модифікація самородного вуглецю. Структура алмазу. Елементарна комірка просторової кристаліч. ґратки А. є гранецентрований куб з 4 додатковими атомами, розташованими в… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 70алювіальні розсипи — аллювиальные россыпи alluvial placer Alluvialseifen скупчення зерен к.к. в уламкових відкладах руслової фації алювію. Виникає внаслідок руйнування і розмиву гірських порід корінних родовищ та проміжних колекторів. Більшість А.р. мономінеральні… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 71антипіроґен — антипироген antipyrogene Antipyrogene речовина, що перешкоджає самозайманню вугілля шляхом сповільнення процесу окиснення. До А. належать вода, розчини силікату натрію. В шахтах як А. використовують водні розчини хлориду Са, фосфату, карбонату,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 72антрацит — anthracite, hard coal *Anthrazit, Glanzkohle – найбільш метаморфізований різновид вугілля кам’яного, що має високу теплотворну здатність. Колір чорний або сіруватий, Блиск металічний. Густина 1500... 1700 кг/м3, твердість 2...2,5; теплотворність… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 73апліт — аплит aplite, haplite Aplit лейкократова жильна магматична гірська порода, бідна слюдою та ін. кольоровими мінералами. Розрізнюють ґранітні, діоритові, сієнітові, інш. А. Найбільш розповсюджені ґранітні А. складені кварцом, лужними польовими… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 74арсенові руди — мышьяковые руды arsenic ores Arsenerze природні мінеральні утворення, вміст арсену в яких достатній для економічно доцільного вилучення цього елемента або його сполук. Відомо понад 120 мінералів, що містять арсен. Найбільш поширені мінерали… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 75берилієві руди — бериллиевые руды beryllium ores *Beryllerze природні мінеральні утворення, що містять берилій. Bе міститься в рудах гол. чином в формі власних мінералів, а також у вигляді ізоморфної домішки (до 1 2%) в породотвірних мінералах. Головні мінерали,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 76бітуми торфові — битумы торфяные peat bitumens *Torfbitumen продукти, що вилучають з торфу органіч. розчинниками; осн. складові Б.т. віск, смоли, парафіни. Вміст бітумів в торфі залежить від його генетич. типу і від міри його розкладу. Найбільш бітумінозним є… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 77борні руди — борные руды borax, tіncal *Borerze природні мінеральні утворення, що містять бор в таких сполуках і концентраціях, при яких їх пром. використання технічно можливе і економічно доцільне. Як Б.р. використовуються природні борати і боросилікати.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 78вибіркове виймання — избирательная выемкa selective mining partial(selective) extraction, selective (partial) mining selektives Abbauen, Gewinnung першочергова розробка найбільш багатих або легкодоступних ділянок родовищ (покладів, жил), експлуатація яких економічно… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 79вибухові речовини перхлоратні — взрывчатые вещества перхлоратные perchlorate explosives *Perchloratite, Perchloratsprengstoffe вибухові суміші, в яких як окиснювачі використовуються солі хлорної к ти (перхлорати калію, натрію, амонію). Завдяки великому вмісту кисню перхлоратні… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 80висококонцентровані водовугільні суспензії — высококонцентрированные водоугольные суспензии (ВВУС) highly loaded coal water slurries, – водовугільні суспензії з підвищеною концентрацією вугільної речовини. Склад ВВВС: 62 65 % вугілля подрібненого до рівня 0 (100 250) мкм., 37 34 % води та… …

  Гірничий енциклопедичний словник